Swallow The Sun – The Justice of Suffering

~The Justice of Suffering

I curse the love for you
And the pale souls you have tasted
The sings of filthy passion
Will soon turn to cries of pain
When I claim what is mine
Through the justice of suffering

When the paying of her sins come closer
The night will end in tears
And the moment you dirt her skin with your fingers
You will be sentenced the same
Every second with her I count
And for every second you will suffer too

No light will save them now
When the words of hope have all been spoken
And I wash the blood from my hands
And let them lie silent and cold on the flowers

For my anger is greater
Than the hand that once swept your cheek
And my anger is greater
Than the human I was
I will claim that is mine
Through the justice of suffering

Is this poison in your womb
Worth of the burning flesh
In this pyre of ghost lovers

But every second with her I count
And for every second you will suffer too
The night will end…
It will end in tears soon

~Spravodlivosť utrpenia

Preklínam lásku k tebe
a bledé duše, ktoré si ochutnala.
Spevy špinavej vášne
čoskoro sa zmenia na výkriky bolesti.
Keď si nárokujem, čo je moje
skrz spravodlivosť utrpenia.

Keď sa blíži vyplatenie jej hriechov,
noc skončí slzami.
A v okamihu, keď ušpiníš jej pokožku svojimi prstami,
budeš rovnako odsúdený.
Každú sekundu s ňou počítam
a každú sekundu budeš tiež trpieť.

Žiadne svetlo ich už nezachráni,
keď slová nádeje boli už všetky vyslovené.
A ja zmývam krv z mojich rúk
a nechávam ich ležať ticho a chladne na kvetinách.

Lebo môj hnev je silnejší,
ako ruka, ktorá raz pohladila tvoju tvár.
A môj hnev je silnejší,
ako človek ktorým som býval.
Budem si nárokovať, čo je moje
skrz spravodlivosť utrpenia.

Tento jed v tvojom lone,
stojí za páliace sa mäso
na hranici milovníkov duchov?

Ale každú sekundu s ňou počítam
a každú sekundu budeš tiež trpieť.
Noc skončí…
Čoskoro to skončí slzami.

Swallow the Sun – Servant of Sorrow

~Servant of Sorrow

Memories start to fade, only a gray thought of something
Was it even me?
All the scars remind me I was somewhere
Forgotten you were so don’t dare to rise
Stay in your tomb, whoever you were

I washed myself with pain a long time ago
So deep that nothing can reach me

These deep shadows of my heart, crushing pain
It follows in voices, the rooms, the garden
Leaving me to bleed the truth of it all

Who ever is sentenced to love will bow down as a servant of sorrow

Searching memories of the days of light
It will kill me, even a touch of warmth
But I long for it more
Than the stone I’ve turned to

Alone in this castle, in these halls of gloom
An old shape, once a brave man
Now the servant of sorrow

~Služobník zármutku

Spomienky blednú, iba šedá myšlienka na niečo.
Bol som to ja?
Všetky jazvy mi pripomínajú, že som niekde bol.
Bol si zabudnutý, tak sa neopovažuj povstať.
Zostaň v tvojej hrobke, ktokoľvek si bol.

Vykúpal som sa bolesťou tak dávno.
Tak hlboko, že ma nič nedosiahne.

Tieto hlboké tiene môjho srdca, zdrvujúca bolesť
nasleduje v hlasoch, v izbách, v záhrade.
Necháva ma krvácať pravdu o tom všetkom.

Ktokoľvek je odsúdený milovať pokloní sa ako služobník zármutku.

Hľadajúc spomienky na svetlé dni
zabíja ma, aj len dotyk tepla.
Ale túžim po tom viac
ako kameň na ktorý som sa zmenil.

Sám v tomto hrade, v týchto sieňach temnoty.
Stará tvár, kedysi statočný muž
Teraz služobník zármutku.

Swallow the Sun – Doomed to Walk the Earth

~Doomed to Walk the Earth

Love is lost but not forgotten
I keep repeating to myself every day
Too many times I have seen
Autumn leaves turn to snow
Flowers wither to dust
But I promise They will suffer well
Cursed be the day
When they took her away and left me to bleed to death
Too many times since then
I have seen all beauty die
And the lakes turn to ice
But I swear I will have my revenge
I wander between two worlds
No one can see me
They just feel my cold breath behind their backs
No redemption for the lost souls
I am doomed to walk the Earth
But I swear I will put them to eternal sleep
Then I can leave…

~Odsúdený kráčať po Zemi

Láska je stratená, ale nie zabudnutá.
Opakujem si každý deň.
Príliš často som videl
zmeniť sa jesenné lístie na sneh,
kvety uschnúť na prach.
Ale sľubujem, že budú trpieť poriadne.
Prekliaty bude deň,
kedy ju vzali preč a nechali ma vykrvácať na smrť.
Príliš veľakrát od tej doby
som videl všetku krásu umrieť.
A jazerá sa premieňajú na ľad.
Ale prisahám, že sa pomstím.
Putujem medzi dvoma svetmi.
Nikto ma nemôže vidieť.
Cítia len môj studený dych za chrbtom.
Žiadne vykúpenie pre stratené duše.
Som odsúdený kráčať po Zemi
Ale prisahám, že ich uložím k večnému spánku.
Potom môžem odísť …

Hallatar – My Mistake

~My Mistake

Into the future of my days i look through all the gates
Where I’ve blocked the way due to my mistakes
But if a circle cannot break then why don’t I feel safe
When I see what I eventually will have to face?

When day turned into night I lost my way
All the signs were so bright that I went blind to one detail

I would break the silence if in all this they call life I make my way

Its a lot to undertake, clear the way from my mistake
Open lines to all that pain In the dream I’m wide awake
But in their eyes I seem to fade
How can I explain?

This fortress made of ice will break some day
From the waters we’ll rise again
From the waters like razorblades

When day turned into night I lost my way
All the signs were so bright that I went blind to one detail

I would break the silence if in all this they call life I make my way

~Moja chyba

Do budúcnosti mojich dní pozerám cez všetky tie brány
kde som si zatarasila cestu svojimi chybami.
Ale ak sa tento kruh nedá prelomiť, prečo sa potom necítim v bezpečí,
keď vidím, čomu nakoniec budem čeliť?

Keď sa deň zmenil na noc, zišla som z cesty.
Všetky znamenia boli tak jasné, že som prehliadla jeden detail.

Prelomila by som mlčanie, ak v tomto všetkom, čo oni volajú život naplním svoju cestu.

Je treba mnoho spraviť, vyčistiť moju cestu od chýb,
otvoriť prepojenia na všetkú tú bolesť vo sne celkom bdelá.
Ale v ich očiach zdám sa že vädnem.
Ako to môžem vysvetliť?

Táto ľadová pevnosť jedného dňa padne.
Z vôd opäť povstaneme,
z vôd ako britvy!

Keď sa deň zmenil na noc, zišla som z cesty
Všetky znamenia boli tak jasné, že som prehliadla jeden detail.

Prelomila by som mlčanie, ak v tomto všetkom, čo oni volajú život naplním svoju cestu.

Omnium Garherum – The Unknowing

~The Unknowing

Hey brother
Make way for patience
Or there is a chance
To breath through frustration

Pick it up
Fill it up
Not splashing a single drop
There is a lot of peace
Tranquility
On the calm surface of the heart

Hey sister
Have you been the drama?
It becomes more severe
Every time you fall from grace

A strain of history
Heavy on the shoulders
And the world
It moves forever on

And after the mourning
Morning has gone
It is time again
To journey towards home
The perpetual flame is ever waiting
For the one who sees
All that is done

At last no reason, a sensation
To slay anymore
The silent hounds are all asleep
And the world it moves forever on
Here
On the calm surface of the heart

~Nevedomé

Hej brácho, otvor cestu trpezlivosti.
Alebo je tu možnosť dýchať skrz frustráciu.
Zdvihni ju!
Naplň ju!
Nevylej ani jedinú kvapku!
Tam je veľa mieru, pokoja.
Na pokojnom povrchu srdca.

Hej sestra, bola si niekedy v nešťastí?
Stáva sa bolestivejším vždy, keď vypadneš z milosti.

Napätie z minulosti ťažké na ramenách.
A svet sa točí ďalej na veky.

A po smútku ráno odišlo.
Je opäť čas na cestu domov.
Večný plameň neustále čaká na toho kto uvidí,
že všetko je dokončené.

Konečne žiadny dôvod, pocit
zabíjať nikdy viac.
Tiché lovecké psy zaspali
A svet sa točí ďalej na veky.
Na pokojnom povrchu srdca.

JINJER – Pisces

~Pisces

Step forward and meet a new sunrise
A coward is shivering inside
Today I’ll be a friend of mine
Who swallows suffering with smile
I drew a different reality
With unconditional loyalty
Ego hardly can be piqued
Cause I’m selfless

Scale armour blaze
Virgin innocence
One being brings life
Another runs for death

No promises I ever give
Don’t rely on me and I won’t deceive
The beginning or the end you can’t tell
When I wave my fin and shake my tail
I grew in different normality
With unblamable morality
Hooks and nets are there for me
But I’m skittish

Neptune’s child shivering inside
Drowns in the liquid gold
Cherished his life to the underworld
Meet me flashing when winter cries

Pisces swimming through the river
All their life against the stream
Searching for a hook to catch on and see their sun beam
Then suffocate in painful tortures
On cutting tables of callous men
Under a knife of handsome butchers
Emeralds are ripped away

~Ryby

Vykroč vpred v ústrety novému svitaniu
Zbabelec sa trasie vnútri
Dnes si budem priateľom
ktorý prehltne utrpenie úsmevom.
Vytvorila som si odlišnú realitu
s bezvýhradnou vernosťou.
Ego môže byť ťažko urazené,
pretože nie som sebecká.

Pancier planie
Panenská nevinnosť
Jedna bytosť prináša život
druhá beží pre smrť

Nikdy nič nesľubujem.
Nebuď na mne závislý a ja nebudem klamať.
Nevieš povedať či je začiatok alebo koniec
keď mrsknem plutvou a zavrtím chvostom.
Vyrástla som v odlišnej normálnosti
s dokonalou morálkou.
Háčiky a siete tu na mňa čakajú,
ale ja som plachá.

Neptúnove dieťa sa vnútri chveje
Topí sa v tekutom zlate
Opatruje svoj život podsvetiu
Vidíš ma žiariť keď zima volá

Ryby plávajú riekou
celý život proti prúdu.
Hľadajú háčik na ktorý sa chytiť a vidia ich slnečné paprsky.
Potom sa dusia bolestivým mučením
na rezných stoloch bezcitných mužov.
Pod nožom krásnych mäsiarov
smaragdy sú odtrhnuté.

Wolfheart – Last of All Winters

~Last of All Winters

Deserted and still
Somber woods forsaken and lifeless
Starless is the sky
Fallen is the wrathful fire from above

No distant voice in the air
Winds carry only silence
No roar from the north
A howl from afar

Last of all Winters
Came without a Fall
Cold aeon eternal

Reaching deeper than ever before
World of fire
Frozen to the core

~Posledná zo všetkých zím

Opustené a pokojné
temné lesy opustené a bez života
Bezhviezdne je nebo

Padlý je oheň zlosti
Žiadny vzdialený hlas vo vzduchu
Vetry nesú iba ticho
Žiadny rev zo severu
vytie z diaľky

Posledná zo všetkých zím
prišla bez jesene
Chladný vek večnosti

zasahuje hlbšie než kedykoľvek predtým
svet ohňa
zmrazený do jadra

Before the Dawn – Crush

~Crush
I crushed my self fairly well today
with no respect needless to say
I feel my worries are to stay
yes and still
you can find some hope in me I wonder

Today it shows the more I know
Today it shows the more I know

If I can’t see myself too clear
if I malfunctioned from this fear
do you repair this broken soul?
yes I am tired
take my hand and we rest a while for moment

Today it shows the more I know
Today it shows the more I know

~Drvenie
Dnes som sa celkom dobre zdrvil.
Bez rešpektu, zbytočne hovoriť.
Cítim, že moje starosti ostávajú.
Áno a stále vo mne môžeš nájsť nejakú nádej?
Zaujímalo by ma.

Dnes sa ukazuje viac ako viem.
Dnes sa ukazuje viac ako viem.

Ak sa nevidím príliš jasne,
ak som zlyhal z tohto strachu,
Opravíš túto rozbitú dušu?
Áno, som unavený.
Vezmi ma za ruku a odpočiňme si na chvíľu.

Dnes sa ukazuje viac ako viem.
Dnes sa ukazuje viac ako viem.

Before the Dawn – My Room

~My Room

Come inside in to my room, seems like ages I’ve awaited you
One more time in this room like friends
Moments passed a thousand times, we stood still frozen from the lies
Moments passed a thousand times

Once I made my monsters die I can rest my thoughts tonight
This what seems to be all wrong is right once I made my monsters die

This my friend is to be last of times when I meaning you
Step aside just to see reasons
Selfish thoughts become the needs, prepair what needed to be like new
And many times I needed you

Once I made my monsters die I can rest my thoughts tonight
This what seems to be all wrong is right once I made my monsters die

In my room we can hide all
In my room we can hide all

Come inside in to my room, seems like ages I’ve awaited you
One more time in this room like friends
Moments passed a thousand times, we stood still frozen from the lies
Moments passed and now it’s time

In my room we can hide on
In my room we can hide on
In my room we can hide on
In my room we can hide on

~Moja izba

Vstúp do mojej izby, očakávam ťa zdá sa už veky.
Ešte raz v tejto izbe ako priatelia.
Okamihy pominú tisíce krát, ostali sme zmrznutý od lží.
Okamihy pominú tisíce krát.

Akonáhle som zahubil svojich démonov, môžem dnes večer dovoliť odpočinúť svojim myšlienkam.
To, čo sa zdalo všetko nesprávne, je správne akonáhle som zahubil svojich démonov.

Toto, priateľ môj, je posledný krát, čo ťa spomínam.
Ústup stranou, len aby bolo vidieť dôvody.
Sebecké myšlienky sa stali nevyhnutnosťou pripravujúce potrebné aby som sa stal novým človekom
a veľa krát som ťa potreboval.

Akonáhle som zahubil svojich démonov, môžem dnes večer dovoliť odpočinúť svojim myšlienkam.
To, čo sa zdalo všetko nesprávne, je správne akonáhle som zahubil svojich démonov.

V mojej izbe môžeme skryť všetko.
V mojej izbe môžeme skryť všetko.

Vstúp do mojej izby, očakávam ťa zdá sa už veky.
Ešte raz v tejto izbe ako priatelia.
Okamihy pominú tisíce krát, ostali sme zmrznutý od lží.
Okamihy pominú a už je čas.

V mojej izbe sa môžeme skryť.
V mojej izbe sa môžeme skryť.
V mojej izbe sa môžeme skryť.
V mojej izbe sa môžeme skryť.

Omnium Gatherum – Who Could Say

~Who Could Say

Can there ever be a day
To come back away
Or another shade of gray
Now who could say
There are days when feelin’ blue
It reaches me and you
So what else there is to do
It will go through

Open the door
To a wider scene of life and love
Like at first sight

You are always on the run
Things come undone
Will it ever be the one
A shining sun

A leap of faith
A grasp of reason
Coincidence
A destiny’s liaison
A fallen one
The enlightened
Living pulse united

Know… I know this heart
Right from the start
I love i love

~Kto by mohol povedať

Môže niekedy nastať deň,
vrátiť sa naspäť,
alebo iný odtieň šedej?
Kto to teraz môže povedať?
Sú dni dni kedy sa cítime smutní.
Dotýka sa to mňa aj teba.
Takže čo ďalšie sa dá ešte robiť?
To prejde.

Otvor dvere
k širšiemu obrazu života a lásky
tak ako prvý raz.

Ty stále bežíš,
nič nedokončené.
Bude to niekedy to pravé
žiariace slnko?

Skok vo viere,
pochopenie príčiny,
náhody,
osudové spojenia,
padlý
Osvietený
žijúci tep zjednotenia.

Poznám…Áno poznám toto srdce
Už od začiatku,
milujem milujem.